Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa: dokumentu honen edukia konfidentziala da eta hartzaileari bakarrik zuzentzen zaio. Baimenik gabe erabiltzea debekatuta dago indarrean dagoen legeriaren arabera.

Tratamenduaren arduraduna: Ekonomia, Enplegu  eta Lanbide Kualifikazioen arazoei buruzko Ikerketa eta Dokumentazio Zentroa (G20331369) “DIDEC”.

Helburuak: Ekonomiari, enpleguari, lanbide-kualifikazioei eta prestakuntzari buruzko gure ikerketa-, informazio- eta dokumentazio-zerbitzuak kudeatzea, arlo horietan erakunde publiko eta pribatuei laguntza teknikoa ematea, eta lotutako jarduerak; bezeroekin eta hirugarrenekin harremanetan jartzea, informazio komertziala edo lankidetzakoa eskaintzeko; gure jardueraren berezko funtzioak eta betebeharrak betetzea.

Legitimazioa: gure Zerbitzuak kudeatzeko tratamenduaren beharra (“kontratu-harremana”); aplika daitezkeen legezko betebeharrak betetzea; interes legitimoa (merkataritza-informazioa bidaltzea).

Hartzaileak: datuen jakinarazpenak egin dakizkieke eskatutako zerbitzuen faseren batean esku hartzen duten CIDECen hornitzaileei, arlo horretan eskumena duten administrazio publikoei eta legez ezarritakoei.

Kontserbazioa: araudi aplikagarrietan ezarritako epeak (zerga, estatistika, etab..).

Eskabideak: sarbidea, zuzenketa, mugaketa, ezabatzea, aurkakotasuna, eramangarritasuna eta datuen babeserako gure Politika osoa eskatzea, helbide honetan: Txingurri pasealekua 28, 3. “Lurra eraikinak”, 20017 Donostia (Gipuzkoa), info@cidec.net helbide elektronikoa.


Información básica sobre protección de datos: El contenido de este documento es confidencial y se dirige exclusivamente a su destinatario. Su uso no autorizado está prohibido por la legislación vigente.

Responsable del tratamiento: Centro de Investigación y Documentación sobre problemas de la Economía, el Empleo y las Cualificaciones Profesionales (G20331369) “CIDEC”.

Finalidades: Gestionar nuestros servicios de investigación, información y documentación sobre economía, empleo, cualificaciones profesionales y formación, asistencia técnica en estas materias a entidades públicas y privadas, y actividades relacionadas; contactar con clientes y terceros para ofrecerles información comercial o colaborativa; realizar las funciones y obligaciones propias de nuestra actividad.

Legitimación: necesidad del tratamiento para la gestión de nuestros servicios (“relación contractual”); cumplimiento de las obligaciones legales aplicables; interés legítimo (envío de información comercial).

Destinatarios: pueden producirse comunicaciones de datos a proveedores de CIDEC que intervengan en alguna fase de los servicios solicitados, a Administraciones Públicas con competencia en la materia y las establecidas legalmente.

Conservación: los plazos establecidos en las normativas aplicables (fiscal, estadística, etc.).

Derechos: acceso, rectificación, limitación, supresión, oposición, portabilidad y solicitar nuestra política de protección de datos completa, en Paseo Txingurri, 28, 3º “Edificio Lurra”, en 20017 Donostia San Sebastián (Gipuzkoa), correo electrónico info@cidec.net

Comparte esta página